Mühendislik Danışmanlık Dış Ticaret

 Engineering Consultancy Foreign Trade

Hizmetler / Services

Mühendislik / Engineering

İster tasarım ister seri üretim aşamasında olsun ürün ve süreç optimizasyonu, sistem tasarımı, mühendislik hesaplamaları, projelendirme, proje mühendisliği, prototipleme, seri üretim alt yapısı hazırlığı, çok dilli manuel hazırlama.  

 

Whether at the stage of design or serial production, product and process optimization, system design, engineering calculations, project plannimg, project engineering, prototyping, serial production infrastructure preparation, multi-lingual manual preparation. 

Danışmanlık / Consultancy

Fizibilite raporları, yeniden yapılanma, strateji oluşturma, aksiyon ve takip sistemleri, bütçelendirme, satış ve pazarlama planları, B2B eğitimler, KTL ve Tesis Güvenlik yönetimi, şirket satınalım/satışı, şirket evlilikleri, iş modeli oluşturma, sözleşmeler.

 

Feasibilityreports, reorganization, strategy setting, action and followup systems, budgeting, sales and marketing plans, B2B trainings, Items under Control and Facility Security management, mergers and acquisitions, business model setting, contracts. 

Geçici Yöneticilik / Interim Management

Tam ya da yarı zamanlı geçici yöneticilik hizmetleri.

 

Full or part time interim management services.  

Tedarik Desteği / Supply Support

Aranan ürünün optimum özelliklerle tedarik zincirinin oluşturulması.

 

Establishing the supply chain of the desired product under optimum conditions. 

Dış Ticaret / Foreign Trade

İthal ürün ve hizmetlerin distribütörlüğü, ihraç ürünlere distribütör ağının kurulması, ürün veya hizmet ithal ve ihracı.  

 

Distributorships of imported goods or services, establishing foreign distributor network abroad, product and service import and export.